Hakkımızda

Üniversitenin her türlü inşaat, yapım ve onarım işlerine ilişkin projelerin, bölgesel ve kullanım özelliklerini de dikkate alacak biçimde teknik çalışmaları yürütmek,

 Üniversitenin hizmet binaları ve eklerinin daha verimli olarak kullanılabilmesi amacıyla projeler hazırlamak ve geliştirmek,

 Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili etüt-proje ve inşaatlarını yaptırmak amacıyla teknik çalışmalar yapmak,

 Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili yetkisi dahilindeki ihale işlerini yürütmek ve yapı işleriyle ilgili ihalelerinde, mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli katılımı sağlamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde diğer çalışmaları yürütmek,

 Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili kontrollük hizmetlerini yürütmek, biten inşaatları teslim almak,

 Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili kesin hesaplarını yapmak, kesin hesap neticesi olası kamu borcu veya alacağını tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek,

  Üniversitenin yatırım programına alınmasında gerekli gördüğü yapılara ilişkin önerileri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak hazırlamak,

 Üniversitenin Kamulaştırılması uygun görülen taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek,

 Üniversiteye yapılan şartlı ve şartsız bağışların ( tarla, arazi bina gibi  taşınmaz malların) 5018 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirerek İl Defterdarlığı kanalıyla tescillerini sağlamak.

  Bağlı ve sorumlu olduğu Genel Sekreter ve Rektör Yardımcısı ve Rektörün görev alanıyla ilgili olarak verdiği diğer işleri yapmaktır.

Bu içerik 23.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2853 kez okundu.