DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1. SORUMLUSU: Daire Başkanı

2. GÖREVDE OLMADIĞI ZAMAN YERİNİ ALACAK KİŞİ: Şube Müdürü

    YETKİLERİ: Daire Başkanına ait yetkiler

3. KADROLAR: Şube Müdürü,Mimar-Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Memur (VHKİ, Bilg. İşl., Sözleşmeli) Hizmetli.

Görev Unvanları; Daire Başkanı, Gerçekleştirme Yetkilisi

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI: 

1.Çalışma saatleri: 08:30-17:30

5. BİRİMİN TEMEL FONKSİYONU:

           Üniversitenin her türlü inşaat, yapım, bakım ve onarım işlerine ilişkin projelerin teknik çalışmalarını yürütmek, yaptırılması planlanan ve yatırım programına alınan tüm altyapı ve yeni yapıların tesis ve tevsi işlerinin, Etüd ve Proje hizmetlerinin programlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, izlemek ve sonuçlandırmaktır.

          Ayrıca Üniversiteye tahsisli taşınmaz malların envanterlerinin tutulması ve Üniversiteye yapılan bağışların kabul edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.

6. GÖREVLERİ

1. Üniversitenin her türlü inşaat, yapım ve onarım işlerine ilişkin projelerin, bölgesel ve kullanım özelliklerini de dikkate alacak biçimde teknik çalışmaları yürütmek,

2. Üniversitenin hizmet binaları ve eklerinin daha verimli olarak kullanılabilmesi amacıyla projeler hazırlamak ve geliştirmek,

3. Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili etüt-proje ve inşaatlarını yaptırmak amacıyla teknik çalışmalar yapmak,

4. Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili yetkisi dahilindeki ihale işlerini yürütmek ve yapı işleriyle ilgili ihalelerinde, mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli katılımı sağlamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde diğer çalışmaları yürütmek,

5. Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili kontrollük hizmetlerini yürütmek, biten inşaatları teslim almak,

6. Üniversitenin her türlü yeni yapı ve var olan yapıların büyük ve küçük onarım işleri ile ilgili kesin hesaplarını yapmak, kesin hesap neticesi olası kamu borcu veya alacağını tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek,

7. Üniversitenin yatırım programına alınmasında gerekli gördüğü yapılara ilişkin önerileri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak hazırlamak,

8. Üniversitenin Kamulaştırılması uygun görülen taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek,

9. Üniversiteye yapılan şartlı ve şartsız bağışların ( tarla, arazi bina gibi  taşınmaz malların) 5018 Sayılı Yasa kapsamında değerlendirerek İl Defterdarlığı kanalıyla tescillerini sağlamak.

 10. Bağlı ve sorumlu olduğu Genel Sekreter ve Rektör Yardımcısı ve Rektörün görev alanıyla ilgili olarak verdiği diğer işleri yapmaktır.

 

Bu içerik 09.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6567 kez okundu.